Etikette og ordensregler

Generelt

 • Klubbens aktive medlemmer – der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne – har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende for deres medlemskategori. Gyldigt bagmærke skal bæres synligt.
 • Aktive medlemmer af anerkendte golfklubber har adgang til banen mod betaling af greenfee. Er greenfee ikke betalt inden spillet påbegyndes, medfører det øjeblikkelig bortvisning fra banen og klubhusområdet, men betaling af greenfee skal alligevel ske. Gyldig greenfee kvittering skal bæres synligt.
 • Inden spil på banen er alle spillere forpligtet til at gøre sig bekendt med de gældende lokale regler og nærværende ordens- og etiketteregler og til at overholde disse. Spil er undergivet de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews vedtagne regler.
 • Glemte effekter anbringes i klubbens glemmekasse, som tømmes kvartalsvis.
 • Det er tilladt at medbringe hunde på klubbens område – dog ikke i klubhuset. Hunde skal føres i snor, og det påhviler ejeren straks at fjerne eventuelle efterladenskaber.
 • Affald, flasker, cigaretskod og lign. må ikke henkastes på klubbens område. Benyt de opstillede affaldsspande.
 • Personer under 18 år må ikke indtage alkohol på klubbens område.

Klubhus og terrasse

 • Klubhuset er røgfrit område.
 • Golfsko skal renses for jord og græs.
 • Rengøring af golfvogne (trolleys) foregår ikke foran klubhuset. Der er indrettet en special plads ved bagrummet, og denne skal benyttes.
 • Bags, vogne og andet golfudstyr må ikke medbringes i klubhus eller på terrasse.
 • Det er ikke tilladt at færdes uden sko uden for omklædningsrummene.
 • Håndklæder i omklædningsrummene er beregnet for greenfeespillere. Efter brug anbringes de i snavsetøjskurven. Håndklæderne må ikke fjernes fra omklædningsrummene.
 • Glas, flasker og service må ikke medbringes i omklædningsrummene.
 • Det henstilles, at alle hjælper med til at holde orden. Service og flasker skal
  afryddes efter brug, både i caféen og på terrassen.

Driving range, putting green, indspilsgreen og øveområde

 • Må kun benyttes af klubbens medlemmer og greenfeespillere.
 • Træningsbolde må kun benyttes på træningsområder.
 • Det er ikke tilladt at samle bolde op på driving range.
 • Udslag på driving range må kun foregå fra måtterne. Udslag fra græs uden for måtterne er kun tilladt, hvis området er særligt markeret og træningen godkendt af træneren.
 • Indspil og pitchslag er ikke tilladt til puttinggreen ved starterhuset.

Bagrum

 • Sørg altid for at yderdøren er låst, ellers dækker forsikringen ikke i tilfælde af hærværk eller tyveri.
 • Hold bagrummet ryddeligt.

Golfbiler

 • Golfbiler må kun føres af personer over 18 år.
 • Færdsel med golfbiler skal foregå hensynsfuldt og ansvarligt.
 • Hvor der forefindes stier, skal disse benyttes.
 • Hold god afstand til teesteder, greens og bunkers. Kør ikke mellem greens og bunkers

Dress-kode

 • Påklædningen skal være pæn og anstændig.
 • Det er ikke tilladt at spille i bar overkrop eller i strandtøj.

Greenkeepere

 • Anvisninger vedrørende banelukning og kørsel med vogne skal følges.
 • Greenkeepere har altid fortrinsret.

Baneservice & Centret

 • Baneservice og Centret kan ændre hold, så der skal spilles i 4 bolde.

Indsamling af bolde

 • Det er forbudt at indsamle bolde på banens område, med henblik på videre salg.

Tidsbestilling i Golfbox

 • Der kan reserveres til 4 spillere pr. starttid. Det er altså muligt at koble sig på en allerede reserveret tid, så man på den måde fylder op.
 • Husk at slette din reservation, hvis du bliver forhindret i at anvende den. Jo før du sletter den, jo større er muligheden for, at en anden kan få gavn af den.
 • Husk at bekræfte din tid senest 15 minutter før start. Hvis du ikke bekræfter din tid, sætter systemet dig automatisk på en ”No Show”-liste. Det kan smutte en enkelt gang for enhver, men medlemmer, som optræder på denne liste i større omfang må forvente en påtale, og i værste fald kan det medføre en fratagelse af retten til at benytte Golfbox i en periode.

Etikette – på banen

Introduktion

Dette afsnit giver retningslinjer for den måde, hvorpå golf bør spilles. Hvis disse retningslinjer følges, vil alle spillere få den maksimale fornøjelse af spillet. Det overordnede princip er, at hensyn altid bør vises over for andre på banen.

Spilletempo

Spil i godt tempo og hold trit.

Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem. En runde må under normale omstændigheder højst vare 4 t. og 15 min. Det er ikke tilladt, at der spiller mere end 4 bolde pr. starttid.

I øvrigt henvises der til Golfreglerne Afsnit 1. – Etiketteregler.

Straf for overtrædelse af ordens- og etiketteregler.

Hvis spillere følger retningslinjerne i dette afsnit, vil det gøre spillet mere fornøjeligt for alle.

Hvis en spiller vedvarende tilsidesætter disse retningslinjer under en runde eller over en længere periode til skade for andre, anbefales det, at Komiteen overvejer at idømme denne spiller en passende disciplinær sanktion. En sådan sanktion kunne f.eks. omfatte et spilleforbud på banen i en begrænset periode eller i et bestemt antal turneringer. Dette anses som berettiget for at tilgodese flertallet af golfspillere, som ønsker at spille i overensstemmelse med disse retningslinjer.

I tilfælde af et alvorligt brud på etiketten kan Komiteen diskvalificere en spiller iht. Regel 33-7.

Klubbens bestyrelse kan ligeledes ved overskridelse af ovenstående anvisninger, idømme personen en passende straf, i form af advarsel, påbud, karantæne eller bortvisning.

Du kan ikke kopiere dette indhold.